Kontakt oss

Ønsker du kontakte oss?

 

Du kan kontakte katsiden.no ved å sende en email til: post@katsiden.no

 

Firmitas AS (www.firmitas.no) tilbyr konsulentjenester innen helse og står også bak katsiden.no.

 

Firmitas AS er drevet av psykologspesialist Jon Fauskanger Bjåstad som er kognitiv atferdsterapeut og veileder.

 

Jon F. Bjåstad har sammen med kollegaer oversatt og tilpasset KAT programmet FRIENDS som er en angstbehandling for barn og ungdom til norsk, og har jobbet med implementering og forskning på programmet. Han har også oversatt og tilpasset KAT programmet "Exploring Feelings" av Dr. Tony Attwood som er en KAT behandling for personer med Asperger Syndrom. Programmet, som heter "Å utforske følelser", er utgitt av Hertevig Forlag og finnes i to versjoner, en for angst som intervensjonsfokus, og den andre med sinnemestring som intervensjonsfokus. Programmet er tilgjengelig for bestillig via Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

 

Tjenester

 

Firmitas Helse tar oppdrag innen helsekonsulenttjenester. Firmitas sin hjemmeside finner du på www.firmitas.no.

 

 

 

 

Vilkår for bruk

Disse vilkår for bruk (terms of use) gjelder ved besøk på KATsiden.no.

1. Generelt

Enhver og all bruk av KATsiden.no som er drevet av Firmitas er0 underlagt disse vilkårene for bruk. Firmitas og KATsiden.no forbeholder seg retten til når som helst og uten forhåndsvarsel å endre, modifisere eller erstatte disse vilkårene for bruk. Når du går inn på eller bruker nettstedet, godtar du disse vilkårene for bruk i sin gjeldende versjon som grunnlag for bruken av dette nettstedet. All bruk av KATsiden.no nettstedet skjer på egen risiko.

2. Tilgjengeligheten til KATsiden.no

Brukeren erkjenner at Firmitas og KATsiden.no uttrykkelig fraskriver seg ethvert ansvar for at nettstedet skal være tilgjengelig til enhver tid. Firmitas forbeholder seg også retten til helt eller delvis å stoppe driften og/eller tilveiebringelsen av dette nettstedet eller til å begrense tilgangen til det, når som helt og uten forhåndsvarsel.

3. Bruk av KATsiden.no med tilhørende innhold og informasjon

All informasjon som er offentliggjort av KATsiden.no, skal være tilgjengelig for brukeren - med mindre annet er oppgitt - uten kostnader. Enhver bruker kan bruke og dokumentere den tilbudte informasjonen til egne personlige behov. Dette vil si at en terapeut kan bruke KAT ressursene i klientarbeid og veiledningsarbeid, og at brukere kan fritt laste ned informasjon om KAT. Annen bruk av informasjonen, herunder enhver form for reproduksjon, endring eller integrering i en hvilken som helst type offentlig informasjon eller reklame, tillates bare med forhåndstillatelse fra Firmitas.

4. Tredjeparts lenker/innhold og informasjon

KATsiden.no inneholder lenker og henvisninger til tredjeparts nettsteder. Firmitas og KATsiden.no skal ikke ha noe ansvar for innholdet på slike nettsteder og verken fremholder eller støtter slike nettsteder eller innholdet som om de/det tilhører dem selv, fordi Firmitas og KATsiden.no ikke har kontroll over informasjonen eller innholdet på slike nettsteder. Firmitas og KATsiden.no skal heller ikke ha ansvaret for kvaliteten, riktigheten eller fullstendigheten til tredjeparts informasjon som uttrykkelig er lagt inn på KATsiden.no som tredjeparts informasjon, herunder eventuell informasjon lagt inn av partnere.

5. Viktig merknad om datavirus

Selv om Firmitas og KATsiden.no gjør det som er mulig for å holde KATsiden.no fritt for virus, kan ikke Firmitas og KATsiden.no gi noen garanti for at det er virusfritt. Med tanke på egen beskyttelse skal brukeren sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og skal bruke virusskanner før nedlasting av informasjon, programvare eller dokumentasjon.

 

 

KONTAKT

Personvernerklæring

Denne personvernerklæring (Privacy policy) gjelder ved besøk på KATsiden.no. I utgangspunktet er du anonym ved besøk på våre hjemmesider. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP adresse), ikke din e-post adresse. Dersom du ønsker at KATsiden skal utføre noen tjenester for deg, kan vi trenge visse personopplysninger. Hvis du legger deg til på mailinglisten til KATsiden.no vil vi sende deg oppdatert informasjon når nye ressurser eller lignende er tilgjengelig. Din email adresse vil kun bli benyttet av KATsiden.no og Firmitas, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre aktører. Du kan kontakte KATsiden.no for å fjerne deg fra mailing listen når du ønsker dette.

 

Privacy policy

This privacy policy applies to visits at the website of KATsiden.no You will keep your anonymity when visiting our website. Only the domain name (IP address) of your computer will be registered, not your e-mail address. If you wish us to perform certain types of services for you, however, we may need some personal data. If you submit your email address to our mailinglist, we will send you updated information when new resources or other items are added to the website. Your email address will only be used by KATsiden.no and Firmitas, and will not be made available to other companies. You can contact KATsiden.no to remove yourself from the mailing list at any time.

 

Terms of use

These terms of use applies to visits at the website of KATsiden.no

1. General

Any and all use of the KATsiden.no, is subject to these Terms of Use. Firmitas and KATsiden.no reserves the right to amend, modify or replace these Terms of Use at any time and without further notice. When accessing or using the Web Site, you are accepting these Terms of Use in their current version as basis for the use of this Web Site. Any use of KATsiden.no is at your own risk.

2. Accessibility of KATsiden.no

User acknowledges that Firmitas and KATsiden.no expressly excludes any liability for the continuous availability of the Web Site. Firmitas and KATsiden.no additionally reserves the right to fully or partly stop operating and/or providing this Web Site or limit the access to it at any time and without further notice.

3. Use of KATsiden.no and the Contents and Information provided

All information made public by KATsiden.no will be provided for the user – unless stated otherwise – free of charge. Every user may use the offered information for his/her own personal needs. This means that a therapist can use the KAT resources with client work or in supervision, and that users of the website can download information about KAT. Any other use of the information, especially any type of replication, alteration, or integration in any type of publishing or advertisement of any type is only permitted with prior consent of Firmitas or the particular owner of the information. Firmitas specifically draws attention to the fact that contents and information can be subject to protective rights.

4. Links / Contents and Information of Third Parties

KATsiden.no contain Links and references to the web pages of third parties. Firmitas and KATsiden.no shall have no liability for the contents of such web pages and does not make representations about or endorse such web pages or their contents as its own, as Firmitas and KATsiden.no does not have control over the information or contents on such web pages. Neither shall Firmitas or KATsiden.no be liable for the quality, correctness, or completeness of any third party information expressly provided on KATsiden.no as third Party information, including any information supplied by any partners.

5. Important Notice on Computer Viruses

Although Firmitas and KATsiden.no makes every endeavor to keep KATsiden.no free from viruses, Firmitas and KATsiden.no cannot provide any warranty or guarantee that it is virus-free. The User shall, for its own protection, take the necessary steps to ensure appropriate security measures and shall utilize a virus scanner before downloading any information, software or documentation.

 

Copyright Firmitas AS @ All Rights Reserved